Физикадан қазақ тiлiнде шпаргалка.

1.Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы
50 км/сағ
2.Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы (g = 10 м/с2)
60 м/с
3.Дене 20 м/с жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты
(g = 10 м/с2)
4 с
4.Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 м/с болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)
22,5 м
5.Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы
500 Дж
6.Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдықпен қозғалатын зымыранның кинетикалық энергиясы
5∙107 Дж
7.Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж болса, мылтық ұңғысынан көкжиекке қандай бұрышпен ұшып шыққан
600
8.Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп болса, онда оның ПӘК-і
67%
9.Суреттегі графиктен изохораны табыңыз.

1.
10.Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6В, кедергісі 3 Ом. Өткізгіштің ток күші
A) 12 А
11.Электр қыздырғышы кернеуі 220 В желіге жалғанған. Қызған қыздырғыштың спиралінің кедергісі 55 Ом. Спиральдағы ток күшінің мәні
4 А
12.Шамның қылсымындағы ток күші 0,3 А, кернеуі 6 В. Шамның кедергісі
20 Ом.
13.Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс –
электромагниттік индукция.
14.Магнит ағынының өлшем бірлігі
Ф = Гн•А
15.Ауданы S тұйықталған жазық өткізгішті (контурды) индукциясы B біртекті магнит өрісіне орналастырған. В векторы мен контур жазықтығының n нормалі арасындағы бұрыш  болса, контур арқылы өтетін магнит ағыны
BS cos
16.Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы
CU2/2
17.Индуктивтілігі 4 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 9 Ф кондансатордан тұратын тізбектегі резонанстық жиілік 0
Гц
18.Контурдағы ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб-ге тең болса индуктивтілігі
2 Гн
19.Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны
3.
20.Электрон мен нейтронның заряд таңбалары
электрон — теріс, нейтрон бейтарап.
21.Судағы тұз ерітіндісінде ток тасымалдайтын бөлшек–
тек иондар
22.Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның бөлігінде жүретін жолы мен орны ауыстыруы
 м, 2 м
23.Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі
2,5 Н
24.Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/сB)
≈29м
25.Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы
E) 22 см
26.10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы
100 Н/м
27.Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы (g = 10 м/с2)
4 Дж
28.Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз
серпінді деформацияланған денеің энергиясы.
29.Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс
48 Дж
30.Массасы 1 кг арбаша 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оның эергиясын 2 есе арттыру үшін атқарылатын жұмыс
4,5 Дж
31.Жұмысшы горизонталь 600Н күш жұмсай отырып, жәшікті 3 м-ге жылжытқанда істейтін жұмысы
1800Дж
32.Тұрақты температурада ауадағы су буы молекулаларының тығыздығын арттырғанда олардың парциал қысымы
артады
33.Әрқайсысы 20 нКл төрт бірдей нүктелік зарядтардың екеуі -оң, екеуі -теріс зарядталған және қабырғасы а= 20 см шаршының төбелерінде орналастырылған. Осы шаршының ортасында орналасқан 20 нКл оң нүктелік зарядқа әсер ететін күш

509мкН
34.Сыйымдылықтары С1= 1 мкФ, С2= 2 мкФ, С3= 3 мкФ үш конденсатор берілген. Осыларды қосып алуға болатын ең аз сыйымдылық
мкФ
35.Радиусы 30см металл шарикке 6 нКл заряд берілген. Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігі
600 Н/Кл
36.10-7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 В/м. Зарядқа әсер ететін күш
5•10-7 Н
37.Электр қуаты 36 Вт, 12В кернуге есептелінген шамдағы ток күшін анықта
3 А
38.Электр қуатының формуласы
IU
39.Индуктивтілігі 2 Гн контурды тесіп өтетін магинт ағыны 4 Вб болса, контурдағы ток күші
2 А
40.Магнит өрісінің энергиясы
W =
41.Линза арқылы экранда электр шамының нақты кескіні алынған. Линзаның төменгі бөлігін жапқанда кескіннің өзгерісі
кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды.
42.Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз
ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияның айырмашылығы.
43.Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі — 90 км/сағ Қозғалыс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін олардың ара қашықтығы
75 км
44.Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы
0,5 кг
45.Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдың тығыздығы
2 кг/м3
46.Суға батырылған көлемі 20 л денеге әсер ететін кері итеруші күш
(ρсу = 1000 кг/м3, g = 10 м/с2)
200Н
47.Массасы 10 кг дене 20Н күштің әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге арттырса, күш әсері созылатын уақыт

48.Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп. Егер қыздырғыш 40 кДж жылу мөлшерін берсе, газдың жұмысын тап
≈27кДж
49.Суретте ОА = АВ болса, нүктелік q заряд өрісінің А және В нүктелеріндегі потенциалдарының қатынасы

B = A
50.Металдардан электр тогы өткенде байқалатын құбылыс
жылулық және магниттік
51.Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула

52.Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса, онда сол планетада маятниктің тербеліс периоды

53.3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды
0,5 с
54.Гармониялық электромагниттік тербелістер кезінде кернеудің амплитудасы:
Um = U
55.Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі
жалған, кішірейген.
56.Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты
қозғалысқа қарсы.
57.Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі
6 м/с2
58.Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолы
20 м, 40 м
59.Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш
(g = 10 м/с2)
180 Н
60.10 және 16 нКл зарядтар бір-бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші (k = 9•109 Н•м2 /Кл2)
14•10-3
61.Көтергіш кран салмағы 1000 Н жүкті 20 м биіктікке көтергенде, атқырылатын жұмыс
20 кДж
62.Үйкеліс күші тұрақты болған жағдайда автомобиль жылдамдығы мен қуатының арасындағы байланыс
N =
63.Двигателінің тарту күші 80 кН электровоздың жылдамдығы 36 км/сағ болса, қуаты
800 кВт
64.Көлемін сақтап, пішінін оңай өзгертетін дененің күйді ата
сұйық
65.Ыстық пен суық судың қайсысында диффузия құбылысы тезірек жүретінің анықта
ыстық суда.
66.Қатты денелерге тән қасиеттер
1. берілген көлемді толтырады
2. белгілі пішіні болады
3. көлемін сақтайды
4.оңай сығылады
2 және 3
67.Заттардың өздігінен араласу құбылысы
диффузия
68.Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
32 кДж
69.5,4•107 Дж жылу мөлшері бөліну үшін жағатын спирттің массасы
(gк= 26 МДж/кг)
≈ 2 кг
70.Айнымалы кернеудің әсерлік мәні.
U =
71.Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың заряды мынадай заңдылықпен өзгереді: q = 44•10-4cost. Кернеу Um =220 В. Конденсатордың сыйымдылығы
С = 20 мкФ
72.Магнит өрісінің күш сызықтары
тұйықталған.
73.Магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан контурды 2 Вб магнит ағыны кесіп өтеді. Контур ауданы 4 м2 болса, магнит өрісінің индукциясы
0,5 Тл
74.Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығың 4 есе арттырса, контурдағы еркін электротербелістердің периоды
2 есе артады
75.Бір электронын жоғалтқан гелийдің бейтарап атомы
оң ионға айналады.
76.Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы
үдемелі.
77.Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2 үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші
0,12 кН
78.Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с2 ).
13 Н
79.Бір нүктеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
4 Н
80.4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы
8 кг
81.Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші
4 Н
82.Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күші векторлары арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің теңәсерлі күші
2 Н
83.Бірқалыпты қозғалыстағы денеге әсер ететін күштерге теңәсерлі күш
F = 0
84.Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы
үдеумен.
85.Күштің өлшем бірлігі
кг∙ м∙с-2
86.0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы
7800 кг/м3
87.12Н күштің әсерінен 10 м қашықтықта 8 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан,массасы 5кг дененің соңғы жылдамдығы
10,6 м/с
88.Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі және қозғалыс бағыты
0,8 м/с2 F1 бағытымен
89.Жылжымайтын екі блок арқылы жіптің үштарына массалары m=5 кг бірдей екі жүк ілінген. Блоктардың арасына, тепе-тендік кезіндегі бұрыш 1200 болу үшін жіпке ілінген жүктің массасы
5 кг
90.Бірқалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші 25 106Н, үйкеліс коэффициенті 0,03 болса, тарту күші
750 кН
91.Горизонтал ағаш тақта бойымен массасы 2 кг ағаш кеспекті қатаңдығы 100 Н/м серіппенің көмегімен тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, серіппенің ұзаруы ( )
B) 0,06 м
92.Авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12 автобустың тежелу уақыты ( )
3 с
93.Мұз бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқтаса, онда оның бастапқы жылдамдығы
(шайбаның мұзбен үйкеліс коэфффициенті 0,05; )
6,3
94.Массасы 60 кг спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суға 10 м/с жылдамдықпен сүңгігендегі ауаның орташа кедергі күші ( )
900 Н
95.Массасы 1 кг , үдеуі 9 денеге әсер ететін ауаның орташа кедергі күші ( )
0,8H
96.Диномометрдің көмегімен массасы 200г кеспекті горизонталь тақтада орын ауыстырғындағы оның көрсетуі 0,6Н болса, үйкеліс коэффиценті ( )
0,3
97.Үйкеліс коэффиценті 0,3 болатын дененің тежелу кезіндегі үдеуі ( )
3

98.Автобус доңғалақтырының жолмен сырғанау үйкеліс коэффиценті 0,25, жылдамдығы 36км/сағ болса, горизонталь жолдан бұрылу доғасының ең кіші радиусы ( )
40 м
99.Ауыр жүк тартатын жылқы тұқымдарының жарысында олардың бірі бірқалыпты қозғалып, массасы 23 т жүкті жеткізді. Аттың тарту күші 2,3кН болса, үйкеліс коэффиценті
0,01
100.Әрқайсысының массасы 1кг екі ағаш білеушелер тақтай үстінде жатыр. Астыңғы білеушенің екі жағындағы үйкеліс коэффиценті 0,3 болса, оны бір қалыпты суырып алу үшін жұмсалатын күш
9 H