Мазмұны:

Бір айнымалысы бар сызықты теңдеулер
Модульге байланысты теңдеулер
Бөлшек-рационал теңдеулер
Тригонометриялық теңдеулер
Логарифмдік теңдеулер
Көрсеткіштік теңдеулер
Иррационал теңдеулер
Аралас есептер