Жергілікті есептеу желісінің аналитикалық және имитациондық модельдерін зерттеу.

Мақсаты: Жергілікті есептеу желісінің аналитикалық және имитациондық модельдерін тұрғызып үйренуТеориялық мағлұмат:Жергілікті есептеу желісіне қойылатын негізгі талап – барлық қолданушыларды желінің бөлшектенген ресурстарына рұқсатты ұйымдастыру (QoS Quality of Servise). Оның негізі қызметтік критерийлерінің бірі — өндірушілігі. өндірушілік қасиетінің көрсеткіші – реакция уақыты, өткізу мүмкіндігі және берілгенді аулау. Жергілікті есептеу желісінің өндірушілік тиімділігі үшін өлшеудің тәсілдері және жабдығы, талдау және модельдеу. Клиент-серверлік сәулет жергілікті есептеу желісіндегі ақпаратты өңдеуді күрделірендіреді.
Жергілікті есептеу желісін аналитикалық модельдеу кезінде қоғамға қызметету жүйесі моделін қолдану арқылы жүргізіледі.
Жергілікті есептеу желісінің моделі арнайы блоктардан құралады, Жергілікті есептеу желісіндегі жіберу каналынан немесе бір түйіннен тұрады. Блок қажетті тасымалдауышынан немесе қызмет етуші элементен тұрады.
Бірлік уақыт аралығындағы блок кірісіне келіп түскен пакет функциясы:

Мұндағы, -ағымның кіріс интенсивтілігі,
А – уақыт интервалын талдау функциясыБлокқа қызмет етудің интенсивтілігі – бұл бірлік уақыт аралығындағы таңдалатын пакет саны, ол келесі функциямен анықталады:М/М/1 блогі. Мұнда бастапқы функциялар түрі келесідей түрленеді:

Блоктағы пакеттердің тұру уақыты:

Блоктағы пакет саны:
Кезекте тұру уақыты , ал пакеттер кезектік саны .
M/G/1 блогі. Функцясы

Кезекте тұру уақыты , ал пакеттер кезектік саны арқылы анықталады.M/М/1r және M/G/1 r блогі. M/G/1 моделінің M/G/1r моделінен айырмашылығы оның буфер көлемі r өлшемімен шектелген. Бұл модель пакеттің жоғалуы немесе келіспеушілік ықтималдылығына ие: Мұндағы, тең, — вариация коэффициенті. Блоктың абсолютті жіберу мүмкіндігі: тең.
болған жағдайда формула нақты шешім береді, яғни M/М/1 блогі үшін.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Быков В.В. Функциональное моделирование в статистической радиотехнике. — М.: Сов. радио, 1971.
2. Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах. — М.: Сов. радио,1971.
3. Венцель Е.С. Теория вероятностей. — М.: Наука,1964.
4. Полов К.П. Функциональное моделирование радиотехнических устройств и систем на ЦВМ: Учеб. пособие / Горьков.политехн.ин-т. Горький, 1989.
5. Моделирование в радиолокации /Под ред. А.И. Леонова. — М., 1979.